Зона покрытия

Публичный договор о предоставлении телекоммуникационных услуг

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

м. Київ

Приватне підприємство «ІНІ.НЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36872069), надалі – ПП «ІНІ.НЕТ», в
особі директора Ісак Марії Валентинівни що діє на підставі Статуту,
відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України пропонує
невизначеному колу осіб умови публічного договору, які є однаковими для
всіх клієнтів (по тексту - Клієнт) на території міста Києва на
умовах викладених нижче по тексту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПП «ІНІ.НЕТ» відповідно до умов Договору надає Клієнту
загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги,
(додаткові) послуги згідно з переліком і в обсягах, замовлених Клієнтом,
які визначено на веб-сайті ПП «ІНІ.НЕТ»: https://ini.net.ua/ ( далі – Послуги), а Клієнт своєчасно оплачує отримані Послуги
відповідно до умов цього Договору.

1.2. Перелік та опис Послуг, спеціальні умови організації, порядок
розрахунків та порядок надання Послуг Клієнту визначаються цим Договором.

1.3. Перелік та обсяг Послуг, які надаються ПП «ІНІ.НЕТ» Клієнту відповідно
до Договору, їх вартість і характеристики зазначаються в акті
приймання-передачі/акті виконаних робіт або іншому схожому за змістом
документі, підписаному ПП «ІНІ.НЕТ» та Клієнтом.

1.4. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього
Договору в повному обсязі шляхом акцептування.


Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього публічного
договору:

• оплата Послуг ПП «ІНІ.НЕТ» на умовах та в порядку, визначеними цим
Договором та на відповідних сторінках веб-сайту ПП «ІНІ.НЕТ»:
https://ini.net.ua/ ;

• письмове (в т. ч. в електронній формі) повідомлення Клієнта про прийняття
умов цього Договору на адресу електронної пошти: info@ini.net.ua чи на
поштову адресу: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 4;

• інші дії, що за своїм змістом свідчать про прийняття пропозиції укласти
цей Договір.

1.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та
безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх
додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Клієнт не погоджується з умовами Договору, він не має права
укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим
Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Договором передбачені цим Договором
та чинним законодавством України.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Обирати і замовляти види та кількість Послуг, що пропонуються ПП
«ІНІ.НЕТ», отримувати їх відповідно до умов цього Договору і вимог чинного
законодавства України, з урахуванням технічних особливостей кінцевого
обладнання Клієнта та за умови відповідності такого обладнання технічним
параметрам телекомунікаційної мережі ПП «ІНІ.НЕТ».

2.2.2. На своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

2.2.3. Отримувати від ПП «ІНІ.НЕТ» інформацію про зміст, обсяг, якість,
вартість та порядок надання Послуг, відомості про надані Послуги, чи
будь-яку іншу інформацію щодо взаємовідносин ПП «ІНІ.НЕТ» та Клієнта з
надання Послуг.

2.2.4. Обмежувати свій доступ до окремих видів Послуг, змінювати пакети
Послуг або обраний Тарифний план за власним бажанням у випадках і порядку,
передбачених цим Договором, на підставі письмової заяви, поданої особисто
та за наявності технічних можливостей ПП «ІНІ.НЕТ».

2.2.5. Відмовитись від отримання Послуг та припинити дію Договору в
порядку, встановленому Договором та цими Умовами, відповідно до вимог
чинного законодавства України.

2.2.6. Не сплачувати за Послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних
мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання
Послуг у разі порушення ПП «ІНІ.НЕТ» граничних строків усунення
пошкодження, що виникло не з вини Клієнта, з дати реєстрації заяви /
звернення Клієнта за визначеними ПП «ІНІ.НЕТ» телефонами.

2.2.7. На відшкодування прямих (реальних) збитків, заподіяних унаслідок не
виконання чи неналежного виконання ПП «ІНІ.НЕТ» обов’язків, передбачених
Договором або чинним законодавством.

2.2.8. На переоформлення Договору (для фізичних осіб):


2.2.8.1. За письмовою заявою Клієнта договору на члена сім'ї або
співвласника чи власника квартири;


2.2.8.2. За письмовою заявою члена сім’ї або співвласника чи власника
або можливого спадкоємця квартири у разі смерті Клієнта.

2.2.9. На оскарження неправомірних дій ПП «ІНІ.НЕТ» згідно із
законодавством;


2.2.10. Права Клієнта не передбачені розділом 2.2 цього Договору,
визначені в ст. 32 ЗУ «Про телекомунікації».

2.3. Клієнт зобов’язаний:

2.3.1. Ознайомитись з цим Договором, дотримуватися та виконувати його
умови, а також вимоги Закону України «Про телекомунікації» та інших
нормативних документів у сфері телекомунікацій та інших законодавчих актів.

2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані Послуги відповідно
до порядку розрахунків, встановлених цим Договором Тарифами / Тарифними
планами.

2.3.4. Повідомити (подавши особисто письмову заяву (для
фізичних осіб) або надіславши листа поштою (для юридичних
осіб) протягом 7 (семи) днів ПП «ІНІ.НЕТ» про свою незгоду з внесеними
змінами та / або доповненнями до цього Договору з дати їх опублікування.
Така незгода є відмовою Клієнта в односторонньому порядку від продовження
отримання Послуг з ініціативи Клієнта і Клієнт зобов'язаний розірвати
договір до дати (не включно) набрання чинності відповідними змінами та
доповненнями. Якщо Клієнт не розірвав договір та продовжив користуватись
Послугами, відповідно Клієнт своїми діями виявив згоду із змінами та / або
доповненнями до цього Договору.

2.3.5. Письмово повідомляти ПП «ІНІ.НЕТ» протягом 10
(десяти) календарних днів з моменту виникнення будь-яких змін своїх
обов’язкових реквізитів (за договором) з наданням нових даних, повідомляти
про втрату чи викрадення Кінцевого обладнання, а також будь-яку іншу
інформацію, пов’язану з отриманням Послуг.

2.3.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації
телекомунікаційної мережі ПП «ІНІ.НЕТ», підтримці цілісності та взаємодії
телекомунікаційних мереж, захисту їх інформаційної безпеки,
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи
унеможливлювати надання Послуг іншим Клієнтам.

2.3.7. Використовувати Кінцеве обладнання, що має документ про
підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері
телекомунікацій. Не допускати використання Кінцевого обладнання для
вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної
безпеки, оборони та охорони правопорядку. Якщо Клієнт передав своє Кінцеве
обладнання без згоди ПП «ІНІ.НЕТ» в користування третім особам,
відповідальним за оплату Послуг залишається Клієнт.

2.3.8. Не виконувати будь-яких дій (програмування, модернізацію,
підключення до мережі будь-якого обладнання чи застосування інших
технологій), які в сукупності або окремо можуть будь-яким чином вплинути на
процес або результати тарифікації Послуг чи на нормальне функціонування
телекомунікаційних мереж, або призвести до будь-яких інших негативних
наслідків як для ПП «ІНІ.НЕТ», так і для інших Клієнтів.

2.3.9. Не використовувати технічних можливостей телекомунікаційної мережі
ПП «ІНІ.НЕТ» з метою доступу до Послуг для направлення на телекомунікаційну
мережу ПП «ІНІ.НЕТ» трафіку з інших телекомунікаційних мереж, у тому числі
мереж передавання даних.

2.3.10. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит ПП «ІНІ.НЕТ» про тип
Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

2.3.11. Зберігати документи, пов’язані з оплатою отриманих Послуг, протягом
трьох років з моменту здійснення кожної окремої оплати.

2.3.12. У разі припинення надання Послуг або виникнення перерв у наданні
принаймні однієї Послуги відразу повідомити про це ПП «ІНІ.НЕТ» за
номерами, наведеними у цьому Договорі та/або на рахунках за
телекомунікаційні послуги, та / або на сайті ПП «ІНІ.НЕТ»:
https://ini.net.ua/ .

2.3.13. Не передавати своїх прав та зобов’язань за Договором третім особам
без письмової згоди на це ПП «ІНІ.НЕТ».

2.3.14. Не використовувати Послуги в цілях, заборонених чинним
законодавством України.

2.3.15. Забезпечувати доступ технічним працівникам ПП «ІНІ.НЕТ» до
встановленого Кінцевого та / або додаткового обладнання для здійснення його
профілактичного обслуговування, ремонту, а також заміни в разі виходу з
ладу за умови пред’явлення посвідчення (з фотокарткою) працівника
відповідної служби.

2.3.16. У разі, якщо надання Послуг передбачає надання Клієнту в
користування Кінцевого обладнання, Клієнт зобов’язаний прийняти від ПП
«ІНІ.НЕТ» таке Кінцеве обладнання за актом приймання-передавання,
забезпечити технічні умови його експлуатації та нести відповідальність за
його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Фінансові умови
користування Клієнту Кінцевим обладнанням визначаються окремо.

2.3.17. Нести відповідальність за організацію та обслуговування кабельних
споруд у межах власної мережі (для юридичних осіб) та лінійно-кабельних
споруд, побудованих за рахунок Клієнта, але не переданими на його баланс
або технічне обслуговування (для фізичних та юридичних осіб). Утримувати
клієнтську проводку та Кінцеве обладнання в межах будинку та / або
приміщення у справному стані.

2.3.18. Клієнт зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів після
припинення користування Послугами, для надання яких використовувалось
передане в користування Кінцеве обладнання, та /або додаткове обладнання
повернути його ПП «ІНІ.НЕТ» або сплатити його вартість, вказану у
відповідному акті приймання-передавання обладнання.

2.3.19. У разі припинення дії Договору припинити використання виділеної ПП
«ІНІ.НЕТ» ІР-адреси (за умови її отримання).

2.3.20. Придбати за свій рахунок ліцензоване програмне забезпечення та
сертифіковане Кінцеве обладнання, необхідне для отримання Послуг, або взяти
таке Кінцеве обладнання в тимчасове платне користування в ПП «ІНІ.НЕТ».

2.3.21. У разі тимчасового платного користування обладнанням ПП «ІНІ.НЕТ»
забезпечити належні умови зберігання та експлуатації переданого обладнання
(згідно з інструкцією з експлуатації); повернути обладнання у належному та
справному стані протягом 7 (семи) календарних днів після припинення дії
Договору ПП «ІНІ.НЕТ» за актом приймання-передавання обладнання або
компенсувати його вартість з урахуванням ПДВ.

2.3.22. Перед укладенням договору Клієнт повинен ознайомитися з повною
інформацією про зміст, вартість, перелік та порядок надання Послуг тощо, у
будь-який із доступних йому способів, зокрема у центрах обслуговування
клієнтів, на офіційному веб-сайті ПП «ІНІ.НЕТ» в мережі Інтернет тощо.

2.3.23. Надавати ПП «ІНІ.НЕТ» безумовну


згоду на обробку його персональних даних відповідно до статутної
мети діяльності ПП «ІНІ.НЕТ»


- задоволення потреб Клієнтів в телекомунікаційних послугах відповідно до
вимог цього Договору (в т. ч. з метою надання, отримання та здійснення
розрахунків за телекомунікаційні послуги).


2.3.24. Обов’язки Клієнта не передбачені в розділі 4.2. цього Договору,
визначені у ст. 33 Закону України «Про телекомунікації».

2.4. ПП «ІНІ.НЕТ» має право:

2.4.1. Самостійно визначати перелік Послуг.

2.4.2. Самостійно встановлювати, формувати, застосовувати та змінювати
тарифи на Послуги, Тарифні плани, що ним надаються,
крім Послуг, тарифи на які регулюються державою. Змінювати тарифи, тарифні
плани на Послуги, що самостійно встановлюються ПП «ІНІ.НЕТ», у порядку,
визначеному цим Договором.

2.4.3. Проводити регламентно-профілактичні та налагоджувальні роботи на
обладнанні телекомунікаційної мережі у визначені чинним законодавством
терміни.

2.4.4. Відмовити в укладанні Договору або в наданні Послуг у випадках:
відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної
мережі ПП «ІНІ.НЕТ» в зазначених Клієнтом місцях; простроченої
заборгованості Клієнта перед ПП «ІНІ.НЕТ» за надані Послуги згідно з цим
Договором; відсутності сертифіката відповідності Кінцевого обладнання
Клієнта вимогам чинного законодавства.

2.4.5. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу
Клієнта, спричиненого Клієнтом або вірусними програмами та різкого
зростання трафіку Клієнта, ПП «ІНІ.НЕТ» має право обмежити обсяг послуг,
які він надає Клієнту до з’ясування обставин, що викликали нетипове
навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та
призупинити надання телекомунікаційної послуги.

2.4.6. У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих Послуг у строк,
визначений у цьому Договорі, вживати до нього такі заходи: нараховувати
пеню за прострочення оплати Послуг з 21 числа місяця, що настає за періодом
надання послуг; встановити граничний обсяг Послуг, що надаються на умовах
наступної оплати, та/або заборгованості з їх оплати; скоротити перелік
Послуг або припинити їх надання, попередивши про це Клієнта в порядку,
визначеними цим Договором; змінити порядок оплати Послуг, у тому числі
надавати Послуги на умовах попередньої оплати в порядку, визначеному цим
Договором.

2.4.7. Встановлювати передбачені чинним законодавством тимчасові обмеження
щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та
воєнного стану, стихійного лиха до ліквідації їх наслідків.

2.4.8. Достроково розірвати Договір у разі не виконання Клієнтом своїх
зобов’язань за цим Договором. Припинення дії Договору не звільняє Клієнта
від сплати заборгованості та пені (відповідно до чинного законодавства
України).

2.4.9. Встановлювати додаткове обладнання за адресою організації Послуги
для Клієнта, яке залишається власністю ПП «ІНІ.НЕТ». Встановлення
зазначеного обладнання оформляється відповідними актами.

2.4.10. Перевіряти наявність сертифіката відповідності Кінцевого
обладнання, що є власністю Клієнта призначеного для забезпечення доступу до
Послуг, вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

2.4.11. За замовленням Клієнта надати у тимчасове платне користування
кінцеве обладнання (за наявності цього обладнання). Обладнання передається
Клієнту з підписанням акту передавання-приймання, де вказується його повна
специфікація, комплектація, перелік обладнання, балансова вартість та
технічний стан, або шляхом укладання окремого договору або додаткової угоди
щодо надання обладнання у тимчасове платне користування (на умовах оренди).

2.4.12. У разі неможливості забезпечити Послуги із замовленими параметрами
надати Послуги з максимально можливими параметрами з використанням
відповідного тарифного плану.

2.4.16. Розсилати електронні інформаційні повідомлення про встановлення,
зміну, доповнення щодо тарифів, тарифних планів, акційних пропозицій та
іншу інформацію щодо надання послуг.

2.4.17. Передавати інформацію, надану Клієнтом при укладенні Договору, та
інформацію про заборгованість Клієнта третім особам з метою стягнення
заборгованості такого Клієнта.


2.4.18. Права ПП «ІНІ.НЕТ», не зазначені в розділі 2.4. цього Договору,
визначені ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

2.5. ПП «ІНІ.НЕТ» зобов’язаний:

2.5.1. Надавати Клієнту Послуги відповідно до нормативних документів у
сфері телекомунікацій та згідно з цим Договором та Тарифами / Тарифними
планами.

2.5.2. Виділити Клієнту відповідні параметри авторизації (логін, пароль
тощо) та мережеві реквізити, за якими ідентифікуються, активізуються
Послуги та ведеться облік обсягу наданих йому Послуг.

2.5.3. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості
відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та Договору.
Значення показників якості, які підлягають обов’язковому оприлюдненню за
рішенням НКРЗІ, наведено на веб-сайті ПП «ІНІ.НЕТ» за адресою:
https://ini.net.ua/ .

2.5.4. Надавати Клієнту інформацію про Тарифи, ці Умови, зміни та
доповнення до них у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Інформувати Клієнта про використання внесених коштів, надавати іншу,
пов’язану з наданими Послугами інформацію.

2.5.5. Попереджати Клієнта про скорочення переліку Послуг, тимчасове
припинення або припинення надання Послуг, відключення його Кінцевого
обладнання у випадках і порядку, передбаченому нормами чинного
законодавства України та цим Договором.

2.5.6. Припиняти надання Послуг на підставі поданої/надісланої письмової заяви Клієнта.

2.5.7. Встановлювати або змінювати перелік Послуг за письмовою заявою
Клієнта згідно з технічними можливостями ПП «ІНІ.НЕТ».

2.5.8. Оприлюднювати інформацію щодо впровадження нових Послуг, тарифів на
Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за 7 ( сім) календарних днів до їх запровадження на офіційному веб-сайті
ПП «ІНІ.НЕТ» (https://ini.net.ua/) або в інший спосіб, що не суперечить
чинному законодавству.

2.5.9. Оприлюднювати, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів на
офіційному веб-сайті ПП «ІНІ.НЕТ» (https://ini.net.ua/) або в інший спосіб,
що не суперечить чинному законодавству змінені Тарифи, Тарифні плани, що є
офіційним повідомленням Клієнта про такі зміни.

2.5.10. У разі неотримання ПП «ІНІ.НЕТ» протягом 7 (семи) календарних днів
з дати повідомлення Клієнта в порядку, визначеному цим Договором, письмового повідомлення від Клієнта про незгоду з новими
Тарифами, Тарифними планами, новою вартістю Послуг (крім Послуг, тарифи на
які регулюються державою), нові Тарифи, Тарифні плани на Послуги, які
надаються Клієнту вважаються погодженими з Клієнтом та починають діяти з
дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів, Тарифних планів.

2.5.11. У разі отримання ПП «ІНІ.НЕТ» в строк, зазначений в цьому Договорі,
письмового повідомлення від Клієнта про незгоду з новими Тарифами,
Тарифними планами ПП «ІНІ.НЕТ» має право припинити надання Послуг, з дати,
що зазначається в повідомленні про зміну Тарифів, Тарифних планів на
Послуги.

2.5.12. Забезпечити доступ до власної інформаційно-довідкової служби.

2.5.13. Надавати Клієнту необхідні консультації з питань правильного
користування замовленими Послугами.

2.5.14. Направляти за викликом Клієнта працівників ПП «ІНІ.НЕТ» для
підключення та / або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, клієнтської
лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг.

2.5.15. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом
окремо, забезпечувати його достовірність та зберігати записи про надані
Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

2.5.16. У разі припинення діяльності з надання Послуг попереджати про це
Клієнта у порядку та в терміни, передбачені Законом України «Про
телекомунікації», іншими актами чинного законодавства України.

2.5.17. Забезпечувати правильність застосування Тарифів / Тарифних планів
та своєчасного інформування Клієнта про зміну Тарифів / Тарифних планів,
які ПП «ІНІ.НЕТ» встановлює самостійно.

2.5.18. Повідомляти Клієнта про заборгованість за надані Послуги із
застосуванням автоматичних засобів.


2.5.19. Обов’язки ПП «ІНІ.НЕТ» не передбачені розділом 2.5. цього
Договору, визначені у ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

3. РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

3.1. Надання Послуг за Договором є платним.

3.2. Клієнт сплачує вартість телекомунікаційних послуг у розмірі
визначеному згідно з умовами обраного Клієнтом тарифного плану. Інформацію
щодо розміру оплати Клієнт може отримати на підставі рахунку ПП «ІНІ.НЕТ»
або іншого альтернативного способу отримання відповідної інформації
(особистий кабінет, SMS - повідомлення, звернення до ПП «ІНІ.НЕТ» по
засобам телефонного зв’язку, тощо).

3.3. Порядок оплати визначено на веб-сайті ПП «ІНІ.НЕТ» за адресою:
https://ini.net.ua/ .

3.4. У додатках до Договору зазначені тарифи на Послуги, замовлені
Клієнтом, що діють на момент підписання Договору.

3.5. Розрахунки за додаткові роботи з організації підключення Послуг
здійснюються на підставі рахунка на оплату, який виставляється одночасно з
укладенням Договору та оплачується Клієнтом протягом п’яти банківських днів
з дати виставлення. Інформація про отриману оплату додаткових робіт та факт
їх виконання розміщується окремим рядком в рахунку за телекомунікаційні
послуги, сформованому за відповідний звітний період, який одночасно є актом
виконаних робіт. Не внесення Клієнтом у встановлені строки обумовленої суми
є підставою для не виконання ПП «ІНІ.НЕТ» умов цього Договору.

3.5. У разі прострочення внесення оплати за Послуги, з 21 числа місяця, що
настає за періодом надання послуг нараховується пеня у розмірі 0,1% від
суми заборгованості за кожен день прострочення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим
Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України та цього Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення згідно з п.1.4.
цього Договору та діє до припинення його однієї зі Сторін або обома
Сторонами. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення
будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним
законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його
виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може
становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається
погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням ПП «ІНІ.НЕТ» з дати
акцептування.

5.2. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення
повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості
Клієнта перед ПП «ІНІ.НЕТ» , сума заборгованості повинна бути сплачена
Клієнтом, або підлягає стягненню в судовому порядку.

5.3. Договір розривається достроково у випадках, передбачених цим Договором
та чинним законодавством.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених цим Договором,
Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом
України «Про телекомунікації».

6.2. У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані
відповідно до Договору Послуги Клієнт погоджується, що інформація про
нього, щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/ прізвище,
ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені Клієнтом при укладанні
Договору) може бути надана третім особам, яких ПП«ІНІ.НЕТ» має право
інформувати про наявність та розмір боргу Клієнта, а також використана з
метою формування реєстру боржників, у тому числі ПП «ІНІ.НЕТ» має право
передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без згоди
на це Клієнта.

6.3. Зміни та доповнення до Договору (крім зміни тарифів та переліку
послуг) оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є
невід’ємними частинами Договору.

7. РЕКВІЗИТИ ПП «ІНІ.НЕТ»

Приватне підприємство «ІНІ.НЕТ»

04210, м. Київ, проспект Героїв

Сталінграду, буд. 4, корпус 4

IBAN UA6135100500000260023172280000 у ПАТ «Укрінбанк»

Ідентифікаційний код юридичної особи:
36872069

Свідоцтво платника ПДВ № 100263136

ІПН 368720626544

Клієнтський (абонентський) відділ:
(044) 377-72-97, (096) 360-41-15

Технічний відділ:
(044) 377-72-99

E-mail: info@ini.net.ua

Директор ПП «ІНІ.НЕТ»

_________________________________ Ісак М.В.