Зона покриття

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

 Публічний договір

про надання телекомунікаційних послуг

м. Київ

 

Фізична особа-підприємець Ісак Микита Андрійович (далі - Провайдер), що діє на підставі рішення про включення до реєстру №5497 від 21.06.2016 та відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України пропонує невизначеному колу фізичних осіб умови публічного договору, які є однаковими для всіх Абонентів (далі - Абонент) на території міста Києва за наступними умовами:

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Провайдер, відповідно до умов Договору, реалізовуючи діяльність у сфері проводового електрозв'язку, надає Абоненту послуги доступу до Інтернету, а Абонент своєчасно оплачує отримані послуги у порядку, встановленому договором.

1.2. Перелік та опис Послуг, спеціальні умови організації, порядок розрахунків та порядок надання Послуг Абоненту визначаються цим Договором.

1.3. Перелік та обсяг Послуг, які надаються Провайдером Абоненту відповідно до Договору, їх вартість і характеристики зазначаються в акті приймання-передачі/акті виконаних робіт або іншому схожому за змістом документі, підписаному Сторонами договору.

1.4. Абонент підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього публічного договору:

  • оплата Послуг Провайдера на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;
  • письмове (в т. ч. в електронній формі) повідомлення Абонента про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти: info@ini.net.ua

чи на поштову адресу: 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна 19, корпус  5, кв.5;

  • інші дії, що за своїм змістом свідчать про прийняття пропозиції укласти цей Договір.

1.5. Укладаючи цей Договір Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Абонент не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Договором передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

2.2. Абонент має право:

2.2.1. Обирати і замовляти види та кількість Послуг, що пропонуються Провайдером, отримувати їх відповідно до умов цього Договору і вимог чинного законодавства України, з урахуванням технічних особливостей кінцевого обладнання[1] Абонента та за умови відповідності такого обладнання технічним параметрам телекомунікаційної мережі Провайдера.

2.2.2. На своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

2.2.3. Отримувати від Провайдера інформацію про зміст, обсяг, якість, вартість та порядок надання Послуг, відомості про надані Послуги, чи будь-яку іншу інформацію щодо взаємовідносин Провайдера та Абонента з приводу надання Послуг.

2.2.4. Обмежувати свій доступ до окремих видів Послуг, змінювати пакети Послуг або обраний Тарифний план за власним бажанням у випадках і порядку, передбачених цим Договором, на підставі письмової заяви, поданої особисто та за наявності технічних можливостей у Провайдера.

2.2.5. Відмовитись від отримання Послуг та припинити дію Договору в порядку, встановленому умовами Договору та відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2.6. Не сплачувати за Послуги за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, що виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації заяви / звернення Абонента за визначеними Провайдером засобами зв’язку.

2.2.7. На відшкодування прямих (реальних) збитків, заподіяних унаслідок не виконання чи неналежного виконання обов’язків Провайдером, передбачених Договором або чинним законодавством.

2.2.8. На переоформлення Договору:

2.2.8.1. За письмовою заявою Абонента договору на члена сім'ї або співвласника чи власника квартири;

2.2.8.2. За письмовою заявою члена сім’ї або співвласника чи власника або можливого спадкоємця квартири у разі смерті Абонента.

2.2.9. На оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством;

2.2.10. Права Абонента не передбачені розділом 2.2 цього Договору, визначені в ст. 32 ЗУ «Про телекомунікації».

2.3. Абонент зобов’язаний:

2.3.1. Ознайомитись з цим Договором, дотримуватися та виконувати його умови, а також вимоги Закону України «Про телекомунікації» та приписи інших нормативних документів у сфері телекомунікацій та інших законодавчих актів.

2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані Послуги відповідно до порядку розрахунків, встановлених цим Договором Тарифами / Тарифними планами.

2.3.4. Повідомити (подавши особисто письмову заяву протягом 7 (семи) днів Провайдеру про свою незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору з дати їх опублікування. Така незгода є відмовою Абонента в односторонньому порядку від продовження отримання Послуг з його ініціативи і Абонент зобов'язаний розірвати договір до дати (не включно) набрання чинності відповідними змінами та доповненнями. Якщо Абонент не розірвав договір та продовжив користуватись Послугами, то, відповідно, своїми діями він виявив згоду із змінами та / або доповненнями до цього Договору.

2.3.5. Письмово повідомляти Провайдера протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення будь-яких змін своїх обов’язкових реквізитів (за договором) з наданням нових даних, повідомляти про втрату чи викрадення Кінцевого обладнання, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з отриманням Послуг.

2.3.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційної мережі Провайдера, підтримці цілісності та взаємодії телекомунікаційних мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам.

2.3.7. Використовувати Кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій. Не допускати використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. Якщо Абонент передав своє Кінцеве обладнання без згоди Провайдера в користування третім особам, відповідальним за оплату Послуг залишається Абонент.

2.3.8. Не виконувати будь-яких дій (програмування, модернізацію, підключення до мережі будь-якого обладнання чи застосування інших технологій), які в сукупності або окремо можуть будь-яким чином вплинути на процес або результати тарифікації Послуг чи на нормальне функціонування телекомунікаційних мереж, або призвести до будь-яких інших негативних наслідків як для Провайдера, так і для інших Абонентів.

2.3.9. Не використовувати технічних можливостей телекомунікаційної мережі Провайдера з метою доступу до Послуг для направлення на телекомунікаційну мережу Провайдера трафіку з інших телекомунікаційних мереж, у тому числі мереж передавання даних.

2.3.10. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

2.3.11. Зберігати документи, пов’язані з оплатою отриманих Послуг, протягом трьох років з моменту здійснення кожної окремої оплати.

2.3.12. У разі припинення надання Послуг або виникнення перерв у наданні принаймні однієї Послуги відразу повідомити про це Провайдера за засобами зв’язку, наведеними у цьому Договорі.

2.3.13. Не передавати своїх прав та зобов’язань за Договором третім особам без письмової згоди на це Провайдера.

2.3.14. Не використовувати Послуги в цілях, заборонених чинним законодавством України.

2.3.15. Забезпечувати доступ Провайдеру до встановленого Кінцевого та / або додаткового обладнання для здійснення його профілактичного обслуговування, ремонту, а також заміни в разі виходу з ладу.

2.3.16. У разі, якщо надання Послуг передбачає надання Абоненту в користування Кінцевого обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти від Провайдера таке Кінцеве обладнання за актом приймання-передачі, забезпечити технічні умови його експлуатації та нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Фінансові умови користування Абоненту Кінцевим обладнанням визначаються окремо.

2.3.17. Абонент зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів після припинення користування Послугами, для надання яких використовувалось передане в користування Кінцеве обладнання, та /або додаткове обладнання повернути його Провайдеру або сплатити його вартість, вказану у відповідному акті приймання-передачі обладнання.

2.3.18. У разі припинення дії Договору припинити використання виділеної Провайдером ІР-адреси (за умови її отримання).

2.3.19. Придбати за свій рахунок ліцензоване програмне забезпечення та сертифіковане Кінцеве обладнання, необхідне для отримання Послуг, або взяти таке Кінцеве обладнання в тимчасове платне користування в Провайдера.

2.3.20. У разі тимчасового платного користування обладнанням Провайдера забезпечити належні умови зберігання та експлуатації переданого обладнання (згідно з інструкцією з експлуатації); повернути обладнання у належному та справному стані протягом 7 (семи) календарних днів після припинення дії Договору Провайдеру за актом приймання-передавання обладнання або компенсувати його вартість з урахуванням ПДВ.

2.3.21. Перед укладенням договору Абонент повинен ознайомитися з повною інформацією про зміст, вартість, перелік та порядок надання Послуг тощо, у будь-який із доступних йому способів.

2.3.22. Надавати Провайдеру безумовну згоду на обробку його персональних даних для задоволення потреб Абонента в телекомунікаційних послугах відповідно до вимог цього Договору (в т. ч. з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги).

2.3.23. Обов’язки Абонента не передбачені в розділі 4.2. цього Договору, визначені у ст. 33 Закону України «Про телекомунікації».

2.4. Провайдер має право:

2.4.1. Самостійно визначати перелік Послуг.

2.4.2. Самостійно встановлювати, формувати, застосовувати та змінювати тарифи на Послуги, Тарифні плани, що ним надаються, крім Послуг, тарифи на які регулюються державою.

2.4.3. Проводити регламентно-профілактичні та налагоджувальні роботи на обладнанні телекомунікаційної мережі у визначені чинним законодавством терміни.

2.4.4. Відмовити в укладанні Договору або в наданні Послуг у випадках: відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Провайдера в зазначених Абонентом місцях; простроченої заборгованості Абонента перед Провайдером за надані Послуги згідно з цим Договором; відсутності сертифіката відповідності Кінцевого обладнання Абонента вимогам чинного законодавства.

2.4.5. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Абонента, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента, Провайдер має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та призупинити надання телекомунікаційної послуги.

2.4.6. У разі несвоєчасної оплати Абонентом наданих Послуг у строк, визначений у цьому Договорі, вживати до нього такі заходи: нараховувати пеню за прострочення оплати Послуг з 21 числа місяця, що настає за періодом надання послуг; встановити граничний обсяг Послуг, що надаються на умовах наступної оплати, та/або заборгованості з їх оплати; скоротити перелік Послуг або припинити їх надання, попередивши про це Абонента в порядку, визначеними цим Договором; змінити порядок оплати Послуг, у тому числі надавати Послуги на умовах попередньої оплати в порядку, визначеному цим Договором.

2.4.7. Встановлювати передбачені чинним законодавством тимчасові обмеження щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха до ліквідації їх наслідків.

2.4.8. Достроково розірвати Договір у разі не виконання Абонентом своїх зобов’язань за цим Договором. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості та пені (відповідно до чинного законодавства України).

2.4.9. Встановлювати додаткове обладнання за адресою організації Послуги для Абонента, яке залишається власністю Провайдера. Встановлення зазначеного обладнання оформляється відповідними актами.

2.4.10. Перевіряти наявність сертифіката відповідності Кінцевого обладнання, що є власністю Абонента призначеного для забезпечення доступу до Послуг, вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

2.4.11. За замовленням Абонента надати у тимчасове платне користування кінцеве обладнання (за наявності цього обладнання). Обладнання передається Абоненту з підписанням акту передавання-приймання, де вказується його повна специфікація, комплектація, перелік обладнання, балансова вартість та технічний стан, або шляхом укладання окремого договору або додаткової угоди щодо надання обладнання у тимчасове платне користування (на умовах оренди).

2.4.12. У разі неможливості забезпечити Послуги із замовленими параметрами надати Послуги з максимально можливими параметрами з використанням відповідного тарифного плану.

2.4.13. Розсилати електронні інформаційні повідомлення про встановлення, зміну, доповнення щодо тарифів, тарифних планів, акційних пропозицій та іншу інформацію щодо надання послуг.

2.4.14. Передавати інформацію, надану Абонентом при укладенні Договору, та інформацію про заборгованість Абонента третім особам з метою стягнення заборгованості такого Абонента.

2.4.15. Права Провайдера, не зазначені в розділі 2.4. цього Договору, визначені ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

2.5. Провайдер зобов’язаний:

2.5.1. Надавати Абоненту Послуги відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та згідно з цим Договором та Тарифами / Тарифними планами.

2.5.2. Виділити Абоненту відповідні параметри авторизації (логін, пароль тощо) та мережеві реквізити, за якими ідентифікуються, активізуються Послуги та ведеться облік обсягу наданих йому Послуг.

2.5.3. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та Договору.

2.5.4. Надавати Абоненту інформацію про Тарифи, ці Умови, зміни та доповнення до них у порядку, передбаченому чинним законодавством. Інформувати Абонента про використання внесених коштів, надавати іншу, пов’язану з наданими Послугами інформацію.

2.5.5. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України та цим Договором.

2.5.6. Припиняти надання Послуг на підставі поданої/надісланої письмової заяви Абонента.

2.5.7. Встановлювати або змінювати перелік Послуг за письмовою заявою Абонента згідно з технічними можливостями.

2.5.8. Оприлюднювати інформацію щодо впровадження нових Послуг, тарифів на Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження в спосіб, що не суперечить чинному законодавству.

2.5.9. Оприлюднювати, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів в спосіб, що не суперечить чинному законодавству, змінені Тарифи, Тарифні плани, що є офіційним повідомленням Абонента про такі зміни.

2.5.10. У разі неотримання Провайдером протягом 7 (семи) календарних днів з дати повідомлення Абонента в порядку, визначеному цим Договором, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами, Тарифними планами, новою вартістю Послуг (крім Послуг, тарифи на які регулюються державою), нові Тарифи, Тарифні плани на Послуги, які надаються Абоненту вважаються погодженими з Абонентом та починають діяти з дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів, Тарифних планів.

2.5.11. У разі отримання Провайдером в строк, зазначений в цьому Договорі, письмового повідомлення від Абонента про незгоду з новими Тарифами, Тарифними планами, Провайдер має право припинити надання Послуг, з дати, що зазначається в повідомленні про зміну Тарифів, Тарифних планів на Послуги.

2.5.12. Надавати Абоненту необхідні консультації з питань правильного користування замовленими Послугами.

2.5.13. За викликом Абонента усувати перешкоди для підключення та / або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, абонентської  лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг.

2.5.15. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність та зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

2.5.16. У разі припинення діяльності з надання Послуг попереджати про це Абонента у порядку та в терміни, передбачені Законом України «Про телекомунікації», іншими актами чинного законодавства України.

2.5.17. Забезпечувати правильність застосування Тарифів / Тарифних планів та своєчасного інформування Абонента про зміну Тарифів / Тарифних планів, які Провайдер встановлює самостійно.

2.5.18. Повідомляти Абонента про заборгованість за надані Послуги із застосуванням автоматичних засобів.

2.5.19. Обов’язки Провайдера, які не передбачені розділом 2.5. цього Договору, визначені у ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

 

  1. РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

3.1. Надання Послуг за Договором є платним.

3.2. Абонент сплачує вартість телекомунікаційних послуг у розмірі визначеному згідно з умовами обраного Абонентом тарифного плану. Інформацію щодо розміру оплати Абонент може отримати на підставі рахунку Провайдера або іншого альтернативного способу отримання відповідної інформації (особистий кабінет, SMS - повідомлення, звернення до Провайдера з використанням засобів телефонного зв’язку, тощо).

3.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду,  в національній валюті України згідно Тарифів Провайдера затверджених згідно із законодавством.

3.4. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Провайдера на підставі реквізитів цього Договору чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Провайдера такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Заяви про приєднання і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Провайдером, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.

3.5. Списання коштів з особового рахунку Абонента відбувається щоденно. Якщо сума коштів на рахунку є недостатньою для користування послугою, доступ до послуги блокується до моменту поповнення рахунку

3.6. У додатках до Договору зазначені тарифи на Послуги, замовлені Абонентом, що діють на момент підписання Договору.

3.7. Розрахунки за додаткові роботи з організації підключення Послуг здійснюються на підставі рахунка на оплату, який виставляється одночасно з укладенням Договору та оплачується Абонентом протягом п’яти банківських днів з дати виставлення. Інформація про отриману оплату додаткових робіт та факт їх виконання розміщується окремим рядком в рахунку за телекомунікаційні послуги, сформованому за відповідний звітний період, який одночасно є актом виконаних робіт. Невнесення Абонентом у встановлені строки обумовленої суми є підставою для не виконання Провайдером умов цього Договору.

3.5. У разі прострочення внесення оплати за Послуги, з 21 числа місяця, що настає за періодом надання послуг нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення згідно з п.1.4. цього Договору  та діє до припинення його однієї зі Сторін або обома Сторонами. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Абонентом та Провайдером з дати акцептування.

5.2. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості Абонента перед Провайдером, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом, або підлягає стягненню в судовому порядку.

5.3. Договір розривається достроково у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

6.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про телекомунікації».

6.2. У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору Послуги Абонент погоджується, що інформація про нього, щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його прізвище, ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) може бути надана третім особам, яких Провайдер має право інформувати про наявність та розмір боргу Абонента, а також використана з метою формування реєстру боржників, у тому числі Провайдер має право передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без згоди на це Абонента.

6.3. Зміни та доповнення до Договору (крім зміни тарифів та переліку послуг) оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є невід’ємними частинами Договору.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ФОП Ісак Микита Андрійович

ПРОВАЙДЕР:

Фізична особа - підприємець Ісак Микита Андрійович

 

04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 19, корпус 5, кв. 5

ІПН - 3440815837

Телефон: (044) 3-777-297

E- mail: info@ini.net.ua

 

[1] Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до Інтернету.